close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTOW

 • Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Hiszpanii, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz zawiadamiający o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (dostępny w urzędzie konsularnym).

   

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

  więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Hiszpanii należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju

   

  Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Wydziale Konsularnym w Madrycie
  lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

  POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

  więcej: SPRAWY PASZPORTOWE

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Wydziale Konsularnym nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

   

  Ważna informacja dla obywateli polskich zamieszkałych w Hiszpanii.

  Dnia 19 stycznia 2013 r. weszły w życie w Polsce przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Dyrektywa wprowadziła m.in. nowy jednolity unijny wzór prawa jazdy oraz administracyjny okresu ważności wydawanych praw jazdy.

   

  Od momentu wejścia w życie nowych przepisów nie są już wydawane prawa jazdy z ważnością „bezterminowo”, a dokumenty wydane przed wejściem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami także i w Polsce będą podlegały wymianie.

   

   

  Dyrektywa określa, że Państwo Członkowskie UE, które jest krajem stałego zamieszkania cudzoziemca będzie mogło wprowadzać nowe okresy ważności praw jazdy poprzez wymianę praw jazdy wydanych przez inne Państwo Członkowskie, którego obywatelem jest cudzoziemiec posiadacz dokumentu.

   

  W związku z powyższym na stronie Dirección General de Tráfico (http://www.dgt.es) władze hiszpańskie zamieściły szczegółowe informacje o obowiązku wymiany prawa jazdy jak również szczegółów dotyczących sposobu wymiany, wymaganych dokumentów oraz pobieranych opłat.

   

  Zgodnie z powyższą informacją ( http://www.dgt.es/Galerias/home/2015/Nota-informativa-sobre-permisos-de-conducir-comunitarios.pdf) obowiązkowi wymiany praw jazdy wydanych przez inne Państwa Członkowskie objęci są:

   

  1. Posiadacze praw jazdy wydanych z okresem ważności – „bezterminowo”;

  2. Posiadacze praw jazdy kategorii AM; A1; A2; A; B; i BE wydanych z okresem ważności dłuższym niż - „15 lat”;

  3. Posiadacze praw jazdy C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D i DE wydanych z okresem ważności dłuższym niż  - „5 lat”.

  Na stronie DGT określono również terminy wymiany praw jazdy:

   

  1. Cudzoziemcy zarejestrowani jako stali mieszkańcy Hiszpanii „w dniu 19.01.2013 roku lub wcześniej” powinni odnowić swoje prawa jazdy poczynając od dnia 19.01.2015 roku.

  2. Cudzoziemcy zarejestrowani jako stali mieszkańcy Hiszpanii „po dniu 19.01.2013 roku” powinni odnowić swoje prawa jazdy poczynając od dnia 06.06.2016 roku.

    

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: