close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 •  

  W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:

  1. pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie

  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:

  • aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,
  • dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej - w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.

   

  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.

  Uwaga: w celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochówku.

   

  Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek, na podstawie:

  • pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta,
  • odpisu aktu zgonu,
  • w przypadku transportu urny: zaświadczenie o kremacji zwłok oraz zaświadczenie zakładu pogrzebowego z informacją o zabezpieczeniu urny do podróży,
  • w przypadku transportu trumny: zaświadczenie o balsamowaniu zwłok oraz zaświadczenie zakładu pogrzebowego z informacją o zabezpieczeniu trumny do podróży,

  Dokumenty nie wymagają tłumaczenia na język polski.

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek(ka),
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

  jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

   

  Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku.

   

  Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków ludzkich zajmują się wyspecjalizowane podmioty.

   

  W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok.

   

  Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie) może odbywać się dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie (np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego - szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: madryt.amb.wk@msz.gov.pl lub telefon: +34 91 436 26 32.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: