close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT W HISZPANII

 •  

   

  PORADNIK DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W HISZPANII

   

  OSTRZEŻENIE - FAŁSZYWE OFERTY PRACY W HISZPANII 

    

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie ostrzega przed pojawiającymi się w polskiej prasie fałszywymi ofertami pracy w Hiszpanii. Najczęściej dotyczą one pracy przy zbiorze lub sortowaniu owoców, pracy przy obróbce mięsa, itp.  

   

  Nieprawdziwe oferty pracy najczęściej charakteryzują się następującymi cechami:

  • Przedsiębiorstwo oferujące prace nie ma strony internetowej
  • Telefon do pracodawcy jest tylko komórkowy
  • Warunki finansowe, jakie proponuje firma są nadzwyczaj korzystne jak na czasy kryzysu
  • Pośrednikiem jest Polak
  • Firma nie proponuje zawarcia umowy przed przylotem do Hiszpanii
  • Pracodawca zapewnia przez telefon potencjalnego pracownika, że w Hiszpanii „właśnie jest sezon" na zbieranie danych owoców
  • Konieczne jest uiszczenie zaliczki na poczet wynajmu mieszkania w Hiszpanii
  • Wyszukiwarka maps.google.com pod adresem rzekomej firmy wskazuje np. budynek w budowie lub brak jakiegokolwiek budynku (choć może to być zdjęcie nieaktualne).

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie uczula przed wpłacaniem na konta lub przekazem pocztowym jakichkolwiek zaliczek, bez wcześniejszego podpisania umowy pracy oraz przed udawaniem się w podróż do Hiszpanii w celu podjęcia pracy bez zabezpieczenia sobie środków finansowych na powrót do kraju w przypadku spotkania się z oszustwem ze strony potencjalnego pracodawcy.

    

  PRACA W HISZPANII - KILKA PORAD

  Każdy obywatel polski ma prawo podjąć pracę w Hiszpanii bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie.

    

  PRZED PRZYJAZDEM DO HISZPANII warto jednak zapoznać się z warunkami życia, pobytu i pracy w Hiszpanii. Informacje te są dostępne na stronach:

  W przypadku przyjazdu z zamiarem podjęcia pracy:

  znaleźć oferty pracy odpowiadające Twojemu profilowi zawodowemu lub wysłać CV do hiszpańskiej bazy ofert pracy. Oferty pracy w Hiszpanii są dostępne na stronach internetowych hiszpańskich instytucji i prywatnych pośredników (podajemy tylko wybrane):

  UWAGA:

  1) Stanowczo odradzamy korzystanie z ofert pracy publikowanych w języku polskim w internecie lub w prasie polskiej, gdy jedynym podanym sposobem kontaktu jest numer telefonu komórkowego lub skrytka pocztowa. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma siedziby w Polsce lub obawia się bezpośrednich kontaktów, czyli że nie jest osobą wiarygodną.

   

  2) Jeżeli jednak zdecydujesz się skorzystać z takiej oferty i otrzymasz przez telefon  

  polecenie, na przykład:

  • dokonania przed wyjazdem jakiejkolwiek wpłaty na konto lub wysłania przekazu oraz dojazdu na podane miejsce w Hiszpanii na własny koszt,
  • posiadania określonej kwoty w celu jej wręczenia tuż po przyjeździe do Hiszpanii bądź przekonany, że masz do czynienia z oszustwem polegającym przede wszystkim na wyłudzaniu pieniędzy.

  Gdy zdecydowałeś się na przedstawioną Ci ofertę przez wiarygodnego pracodawcę, to:

  • nie wyjeżdżaj, dopóki nie otrzymasz podpisanej przez przyszłego pracodawcę wstępnej umowy o pracę. Zaakceptuj jej treść zanim udasz się do Hiszpanii, czyli podpisz i odeślij na podany adres. W szczególności sprawdź czy w ofercie znajdują się świadczenia takie jak: 1) opłacenie Twojego dojazdu na miejsce zbiórki do Hiszpanii (ewentualnie powinieneś otrzymać osobną informację o miejscu i dacie odbioru biletu lub zgłoszenia się w punkcie odjazdu autobusu w Polsce), 2) odzież robocza i 3) zakwaterowanie organizowane przez pracodawcę z ewentualnym pokrywaniem przez Ciebie części lub całości kosztów,
  • sprawdź czy masz ważny paszport lub nowy dowód osobisty,
  • sprawdź czy masz ważne prawo jazdy, jeśli będziesz je potrzebował w pracy,
  • przetłumacz na język hiszpański dyplom ukończenia studiów lub szkoły zawodowej. W sprawach nostryfikacji polskich dokumentów potwierdzających wykształcenie można kontaktować się także z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl/,
  • przygotuj w języku hiszpańskim swoje CV oraz przetłumacz listy polecające.

   

  UWAGA:   gdy pracodawca będzie wymagał tłumaczeń poświadczonych przez tłumacza przysięgłego wiedz, że takie poświadczenie jest ważne, jeżeli zostało dokonane przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Hiszpanii a nie w Polsce, bądź przez Konsula Hiszpanii w Warszawie albo Konsula RP w Madrycie lub Barcelonie. Koszt sporządzenia i poświadczenia lub tylko poświadczenia dostarczonego tłumaczenia przez polskiego konsula wynosi 30,- euro za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia lub za dokument o treściach powtarzalnych takich jak np. odpis aktu urodzenia czy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Dokument do tłumaczenia może być przysłany i zwrócony pocztą za dodatkową niewielką opłatą za list polecony.

   

  • sprawdź czy masz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (dodatkowe ubezpieczenie zawarte w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które ma korespondenta czyli podobne towarzystwo w Hiszpanii), które powinno zapewniać zwrot części lub całości kosztów w przypadku nagłego pobytu w szpitalu, wypadku poza pracą, itp,
  • zapoznaj się z podstawowymi zwrotami w języku hiszpańskim - najlepiej miej ze sobą rozmówki polsko-hiszpańskie i/lub nieduży słownik,
  • zapoznaj się z warunkami zakwaterowania w miejscu, do którego się udajesz. Znajdź w serwisach internetowych ceny kupna i najmu.
  • przygotuj sobie sumę pieniędzy w euro wystarczającą do dnia pierwszej wypłaty oraz w razie potrzeby na powrót do kraju. Możesz poprosić rodzinę lub znajomych w Polsce o przechowanie i przekazanie Ci kwoty wystarczającej na przeżycie i na ewentualny zakup biletu na powrót do Polski na przykład za pośrednictwem firmy WESTERN UNION, która ma oddziały w wielu bankach i biurach podróży zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. Odbiór pieniędzy w dniu roboczym następuje po 1-2 godzinach w dowolnym punkcie oznaczonym logo tej firmy - na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz podać 10-cyfrowy kod przekazu. Do Polski można telefonować z Hiszpanii, na telefony stacjonarne, bez jakichkolwiek opłat (również z automatów ulicznych) na koszt odbiorcy na numer POLAND DIRECT: 900 99 04 81.

   

  Pamiętaj: Decyzję o przyjeździe do Hiszpanii podejmujesz samodzielnie i przyjeżdżasz na koszt przyszłego pracodawcy lub na swój własny. Powrót do Polski odbywa się więc również na koszt pracodawcy lub za Twoje pieniądze, jeżeli podejmiesz decyzję o powrocie z powodu, na przykład, porzucenia pracy.

   

  Po przyjeździe do Hiszpanii pamiętaj, że:

  • musisz dokładnie zrozumieć umowę o pracę i warunki w niej opisane. Ustal z pracodawcą wysokość wynagrodzenia i termin jego wypłaty,
  • musisz wystąpić do „Comisaría de Policía" (Komisariat Policji) o nadanie „Número de Identificación de Extranjero" (NIE - Numer Identyfikacji Cudzoziemca), do uzyskania którego potrzebny jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Numer NIE jest równoznaczny z numerem identyfikacji podatkowej,
  • po podpisaniu umowy pracodawca zawiadamia „Instituto Nacional de Seguridad Social" (INSS - Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz „Servicio Público de Empleo Estatal" (SPEE - Biuro Państwowe ds. Zatrudnienia) o zawarciu z Tobą umowy. Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem i rejestracją umowy leżą w gestii pracodawcy, jednak sprawdź czy zostały one dopełnione. We wniosku pracodawcy powinien być podany adres do korespondencji z Tobą, na który wymienione instytucje będą przysyłać raporty,
  • w przypadku naruszania przez pracodawcę praw pracowniczych czy konfliktów z pracodawcą pracownik może zwrócić się do inspekcji pracy (Inspección de Trabajo) i sądu pracy w Hiszpanii.

  Informacja o korzyściach z członkostwa w związkach zawodowych

  Osoby pracujące w Hiszpanii informujemy, że członkostwo w związku zawodowym jest dobrowolne. Jednakże bycie zrzeszonym formalnie i związane z tym opłacanie stosunkowo niewielkich składek, daje możliwości skorzystania z interwencji danego związku w stosunku do pracodawcy naruszającego obowiązujące przepisy prawa pracy. Na terenie Hiszpanii działają dwie główne centrale związkowe: UGT (Unión General de Trabajadores) oraz CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras). Adresy i telefony siedzib biur obu central związkowych można odnaleźć  odpowiednio na stronach http://www.ugt.es/ oraz http://www.ccoo.es/


  Biura obu central udzielają informacji i porad nawet osobom niezrzeszonym. Jednakże mogą uzależnić udzielenie konkretnej pomocy lub interwencji od udokumentowania członkostwa w  danym związku zawodowym. Stąd warto wcześniej ustalić, w której z central jest związek zawodowy, do którego należy większość pracowników przedsiębiorstwa, a następnie rozważyć wstąpienie do niego. Zawsze w sytuacjach potrzeby uzyskania wyjaśnień od pracodawcy, a w szczególności na wypadek zaistnienia konfliktu, przynależność do związku okazuje się bardzo pomocna.      

   

  UWAGA: Trzeba wiedzieć, że w większości instytucji hiszpańskich takich jak szpitale, urzędy, policja, nie wystarcza znajomość języka angielskiego do porozumienia się. Dobra znajomość języka hiszpańskiego jest również bardzo ważna w życiu codziennym.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Czy do podjęcia pracy w Hiszpanii lub zameldowania się potrzebuję zaświadczenia o niekaralności
  z Polski ?

  Większość pracodawców zapewne wymieni takie zaświadczenie jako jeden z dokumentów, oprócz paszportu lub dowodu osobistego, świadectwa kwalifikacji czy prawa jazdy, niezbędnych do podpisania umowy o pracę. Uzyskaj przed wyjazdem takie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zalegalizuj je tak zwaną „apostillą haską" w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, Al. Jana Chrystiana Szucha 21 (dane o godzinach załatwiania interesantów i opłacie za tę czynność znajdziesz na stronie http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html  i opatrz tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Do zameldowania się w Hiszpanii takie zaświadczenie nie jest potrzebne.

   

  Czy do pobytu i pracy obywatela polskiego przez dłuższy czas w Hiszpanii potrzebna jest karta pobytu („Tarjeta de residencia") ?

  Nie. Obywatele polscy rejestrują się jako obywatele państw członkowskich UE a zaświadczenie o takiej rejestracji wydawane przez biuro ds. cudzoziemców lub miejscową policję jest wystarczające aby leganie przebywać w Hiszpanii.

   

  Gdzie w Hiszpanii prowadzone są bezpłatne kursy języka hiszpańskiego dla Polaków ?

  Prowadzenie takich kursów wymaga odpowiedniej infrastruktury - sale, lektorzy, reklama - a więc istnieją płatne lektoraty. Organizacje polonijne w Hiszpanii nie prowadzą kursów otwartych dla każdego chętnego właśnie ze względu na koszty. Najlepiej byłoby przed wyjazdem z Polski zaliczyć krótki kurs języka hiszpańskiego.

   

  Jestem studentką i otrzymałam ofertę podjęcia pracy w Hiszpanii w miesiącach letnich. Jakie wymagania muszę spełnić ?

  Swoboda podejmowania pracy przez obywateli polskich w Hiszpanii oznacza, że od 1 maja 2006 roku nie ma żadnych szczególnych zasad ani dokumentów dla studentów.

   

  Pracodawca zapowiedział, że do pracy będę potrzebował prawa jazdy kategorii B. Mam polskie prawo jazdy z tą kategorią. Czy muszę wystąpić o wydanie mi również hiszpańskiego prawa jazdy ?

  Prawa jazdy wydane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej są ważne w Hiszpanii. W każdym momencie (nie ma żadnego terminu) można wystąpić o hiszpańskie prawo jazdy na podstawie polskiego.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: