close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH KONSULARNYCH ORAZ W SYSTEMACH SIS I VIS

 • 29 marca 2017

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W ZBIORACH KONSULARNYCH


  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.


  2. Konsul RP w Madrycie wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.


  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska. 
  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres  e-mail: iod@msz.gov.pl


  4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.


  5. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych
  w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).


  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.


  7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 


  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
  do rozpatrzenia sprawy.


  9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).


  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
  na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.


  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa.

   

   

  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PODSTAWY PRAWNEJ,
  CELU I OKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KONSULA RP

   

   

  PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH SIS I VIS

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

  • czy zbiór istnieje,

  • od kiedy dane są przetwarzane,

  • jakie jest źródło pozyskania danych,

  • w jaki sposób dane są udostępniane,

  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 


  Centralny Organ Techniczny KSI
  Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-624 Warszawa, Polska

   

  Wniosek powinien zawierać:    

  • imię i nazwisko składającego wniosek;

  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  • obywatelstwo;

  • datę i miejsce urodzenia;

  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  • podpis osoby składającej wniosek.

   W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

   

  Akty prawne:

   

  Konwencja Wykonawczaz dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu Schengen z dnia
  14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. U.E. L 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.)

   

  Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

   

  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

   

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

   

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

   

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

   

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)

   

  System Informacyjny Schengen. Przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: