close

Zgony i pogrzeby

W przypadku zgonu, który nastąpił zagranicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce. Należy w tym celu otrzymać zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki albo szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W tym celu w urzędzie konsularnym należy przedłożyć:

 

  • akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon. 
  • pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce (gdzie jest cmentarz) na sprowadzenie zwłok i pochowanie w Polsce. Uzyskanie ww. pozwolenia leży w wyłącznej gestii rodziny zmarłego. Za wydanie pozwolenia na transport zwłok do kraju pobierana jest opłata wg Tabeli Opłat Konsularnych - 50,00 euro.

 

UWAGA!  Wydział Konsularny nie ma możliwości opłacania ani dopłacania do kosztów transportu zwłok do Polski.

 

W celu uzyskania pozwolenia odpowiednio starosty albo prezydenta miasta na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy i pochowanie w Polsce należy razem z wnioskiem przedstawić następujące dokumenty:

 

  • Oryginalny odpis zupełny aktu zgonu wydany przez hiszpański urząd stanu cywilnego - Registro Civil. Akt zgonu powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce, lub być wydany w formacie międzynarodowym;
  • Zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu, stwierdzające expressis verbis, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej lub epidemicznej.

 

UWAGA! Szczegółowe informacje należy uzyskać w odpowiednim urzędzie, wydającym pozwolenie.

Zgodnie z prawem polskim (Ustawa z dnia  31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. 1959 Nr 11, poz. 62 ze zmianami) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, odpowiednio:

 

  • pozostały małżonek,
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki),
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, wuj, bratanek, bracia cioteczni),
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia pokrewieństwa (np. rodzice małżonka).

 

WAŻNE!!!! W przypadku gdyby rodzina nie zdecydowała się przewóz zwłok zmarłego do Polski, zostanie on pochowany w cmentarzu w Hiszpanii, na koszt państwa hiszpańskiego.

 

W Hiszpanii przepisy dotyczące pochówku, transportu zwłok oraz ekshumacji regulowane są odrębnie w każdym regionie (Comunidad), w związku z czym w przypadku pojawiających się pytań należy kontaktować się indywidualnie z Wydziałem Konsularnym.

 

Z doświadczenia Wydziału Konsularnego wynika, że najłatwiejszą formą zorganizowania transportu zwłok albo szczątków ludzkich do Polski jest wynajęcie polskiej firmy pogrzebowej, która nawiąże współpracę z wybraną firmą hiszpańską. Hiszpańskie firmy pogrzebowe mają możliwość załatwienia wszelkich niezbędnych do przewozu formalności.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych