close

Tabela opłat konsularnych

Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

Opłaty przyjmowane są w kasie wydziału konsularnego w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka

 

Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

 

 

 

TABELA OPŁAT KONSULANYCH

OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015 r. (poz. 2237)

 

Pozycja

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w EURO

 

I. Czynności w sprawach paszportowych

1.01

Wydanie paszportu

110

1.02

Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku
o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

70

1.03

Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku
o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

40

1.04

Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

30

1.05

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

15

1.06

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony
z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

330

1.07

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku
o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

210

1.08

Wydanie drugiego paszportu

110

 

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

360

2.02

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

40

2.03

Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

80

2.04

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*)

360

2.05

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz.1650 i z 2015 r. poz. 1274)

30

III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

(…)

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

60

3.02

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

60

3.03

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

3.04

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

3.05

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

30

3.06

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. EU L 168 z 06.07.1996 r.,
str. 4)

30

IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

4.01

Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

60

4.02

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

50

4.03

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

30

 

V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

5.01

Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

30

5.02

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

30

5.03

Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędowa, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

20

5.04

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

50

 

VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzanie
i poświadczanie  tłumaczeń

6.01

 Legalizacja dokumentu

30

6.02

Sprawdzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii
z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu,
a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

60

6.03

poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii
z okazanym oryginałem

30

6.04

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

30

6.05

Poświadczenie daty okazania dokumentu

30

6.06

Sporządzenie aktu notarialnego

200

6.07

Wykonanie innej czynności notarialnej

30

6.08

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym
na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

90

6.09

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym
na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

30

6.10

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym
na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów
o treściach powtarzalnych

30

 

VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa
i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu
z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

500

7.02

Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

50

7.03

Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

50

7.04

Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenia zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

50

7.05

Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

50

7.06

Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

50

7.07

Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

50

7.08

Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

50

7.09

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem
do rzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

50

7.10

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

 

VII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

8.01

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

240

8.02

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

300

8.03

Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub kart bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

200

8.04

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

40

 

IX. Opłaty za szczególny sposób wykonywania czynności****)

9.01

Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd
i powrót do urzędu

90

9.02

Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

30

 

 


*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (pozycje 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczeniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. 

***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat
za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

 

 

     

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych